Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“

INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO-VERSLO PROJEKTAI

I KVIETIMAS

     Priemonės tikslas

    Paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau - MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą. 

      Remiama veikla

  1) MTEP - moksliniai tyrimai ir (ar) eksperimentinė plėtra;

 2) įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose. (Viešai arba klasteriuose prieinama MTEP ir inovacijų infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuria naudojimasis yra efektyvus, t. y. naudojimasis tokia infrastruktūra nėra 10 procentų ir daugiau brangesnis nei įrangos įsigijimas. Jeigu tam tikriems MTEP atlikti reikalinga akredituota MTEP ir inovacijų infrastruktūra, tuomet papildomai laikoma, kad viešai arba klasteriuose prieinama MTEP ir inovacijų infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri yra akredituota teisės aktų nustatyta tvarka). 

Viešai prieinama infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri įtraukta į Atviros prieigos centrų registrą, skelbiamą interneto svetainėje http://www.mita.lt/lt/inovacijos/atviros-prieigos-centrai/.

Klasteriuose prieinama infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri finansuota Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-1.4- ŪM-02-K priemonės „Inoklaster LT+" lėšomis ir kuriai taikomi 2007-2013 m. finansavimo laikotarpio tęstinumo reikalavimai (informacija apie klasteriuose prieinamą infrastruktūrą skelbiama įgyvendinančiosios institucijos interneto svetainėje www.lvpa.lt ir Ūkio ministerijos interneto svetainėje www.ukmin.lt. 

Pareiškėjai ir partneriai

Galimi pareiškėjai: 

 • privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
 • viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).

Galimi partneriai: 

 • privatieji juridiniai asmenys;
 • mokslo ir studijų institucijos.

Pareiškėju ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys.

Pareiškėju ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

Pareiškėjas ir partneris (-iai) vienas kito atžvilgiu turi būti savarankiškos įmonės, kaip jos suprantamos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, jeigu pretenduojama į projekto finansuojamosios dalies padidinimą už veiksmingą bendradarbiavimą. 

Reikalavimai pareiškėjui ir partneriui

 • Neskolingas VMI ir SoDrai;
 • Finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys pateiktas JAR;
 • Neturinti sunkumų įmonė;
 • Nėra iškelta bankroto byla, vadovas ir buhalteris neturi neišnykusio teistumo;
 • Nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų;
 • Nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.  

Projekto vykdymo trukmė

Iki 24 mėn., jei vykdoma tik pirma veikla - MTEP.

Iki 36 mėn., jei vykdomos abi veiklos arba tik antra (įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose;

Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projekto išlaidos nuo paraiškos pateikimo iki finansavimo skyrimo dienos yra patiriamos pareiškėjo rizika.

 

Skiriama paramos suma

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma:

1 200 000 € - pirmai veiklai - MTEP;

3 000 000 € - antrai veiklai - įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.

Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 €.

 

Paramos intensyvumas 

Galimas maksimalus finansavimo intensyvumas:

Didelės įmonės

Moksliniai tyrimai   65 proc.

Eksperimentinė plėtra   40 proc.

Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose   25 proc. 

 

Vidutinės įmonės

Moksliniai tyrimai   75 proc.

Eksperimentinė plėtra   50 proc.

Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose   35 proc. 

 

Labai mažos ir mažos įmonės

Moksliniai tyrimai   80 proc.

Eksperimentinė plėtra   60 proc.

Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose   45 proc.  

 

Stebėsenos rodikliai 

Privalomas vienas iš dviejų: 

 • Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, skaičius;
 • Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius".

Privalomi:

 • Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis;
 • Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos);
 • Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos;
 • Subsidijas gaunančių įmonių skaičius;
 • Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams.

 

Apribojimas

Dėl finansavimo konkuruoja tik tai pačiai sumaniosios specializacijos krypčiai priskiriami projektai, kryptims numatoma skirti:

 • energetikai ir tvariai aplinkai - iki 6 708 000 Eur;
 • įtraukai ir kūrybingai visuomenei - iki 3 084 000 Eur;
 • agroinovacijoms ir maisto technologijoms - iki 10 524 000 Eur;
 • naujiems gamybos procesams, medžiagoms ir technologijoms - iki 15 156 000 Eur;
 • sveikatos technologijoms ir biotechnologijoms - iki 21 930 000 Eur;
 • transportui, logistikai ir informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT) - iki 2 604 000 Eur. 

 

Vertinimas

Projektai vertinami balais:

1. Projekto metu sukurto(s) produkto (inovacijos) reikšmingumo lygis - 30 (kriterijaus svoris 6);

2. Projekto metu sukurtų produktų komercinimo potencialas - 30 (kriterijaus svoris 6);

3. Projekto įgyvendinimo metu ir 3 m. po projekto pabaigos įmonės pajamų, gautų iš projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis - 15 (kriterijaus svoris 3);

4. Pareiškėjo patirtis įgyvendinant MTEP veiklas ir dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose - 10 (kriterijaus svoris 2);

5. Projektas prisideda prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslo ir veiksmų plano prioritetinės srities „Inovacijos" ir (arba) „Švietimas" įgyvendinimo - 5 (kriterijaus svoris 1);

6. Projektas prisideda prie horizontaliojo prioriteto „Kultūra" tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 269 - 5 (kriterijaus svoris 1);

7. Projektas prisideda prie horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems" tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 293 - 30 (kriterijaus svoris 6).

 

Privaloma surinkti minimali balų suma yra 35 balai. 

Kvietimo pabaiga:

2016 m. kovo 28 d. (kvietimas teikti paraiškas dviem etapais,  kovo 28 d. I etapo pabaiga).

 

Atrankos būdas:

Projektų konkursas dviem etapais.

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau - LVPA) priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, kartu pateikiant ir jos elektroninę laikmeną. 

Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016 m. kovo 28 d. 24:00 val.

Jei paraiška siunčiama ne registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į viešąją įstaigą Lietuvos verslo paramos agentūrą iki 2016 m. kovo 28 d. 16:00 val. 

LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Konsultuojančių įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas):

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411

LVPA Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų valdymo skyriaus vedėja Sigita Trinkūnaitė, el. p. s.trinkunaite@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7434 

 

LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091 

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, 

el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866 

 

Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas:

http://www.esinvesticijos.lt/paskelbti_kvietimai 

http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/2014-2020m-galiojantys-kvietimai 

http://lvpa.lt/lt/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-intelektas.-bendri-moksloverslo-projektai-131 

  VšĮ Anykščių verslo informacinio centro informacija

 

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •