Anykščių miesto vietos veiklos grupė

 

Anykščiuose vyko miesto VVG mokymai

Š. m. rugsėjo mėn. Anykščių miesto vietos veiklos grupė organizavo mokymus asociacijos valdybos nariams ir būsimiems pareiškėjams, kurie planavo teikti paraiškas projekto „Anykščių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ kvietimo atrankai Nr. 1.

Mokymų metu buvo pristatytas 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, pabrėžta, kad visų projektinių pasiūlymų veiklos turi būti vykdomos Anykščių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, o sukurti produktai, rezultatai ir nauda turi atitekti šios teritorijos gyventojams.


 

Anykščių miesto vietos veiklos grupės mokymai valdybos nariams ir pareiškėjams

2017 m. rugsėjo 14 d. 10 val. ir 14 val. Nykščio namuose (Liudiškių g. 18, Anykščiai) organizuojami mokymai valdybos nariams ir pareiškėjams, kurie planuoja teikti paraiškas projekto „Anykščių miesto  vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" kvietimo atrankai Nr. 1.

Registracija būtina! Registracija į mokymus vykdoma el. paštu anyksciumvvg@gmail.com

Primename, kad kvietimo atrankai Nr. 1 paruoštas projektinis pasiūlymas turi būti pristatomas iki 2017 m. rugsėjo 30 d. 10.00 val.  į Anykščių miesto vietos veiklos grupės buveinę, adresu J. Biliūno g. 53, Anykščiai  (105 kab.).

Konsultacijos kvietimo klausimais: Anykščių miesto vietos veiklos grupės administracijos vadovė Renata Gudonienė, J. Biliūno g. 53, Anykščiai (105 kab.), tel. (8 614) 47676, el. paštas: verslocentras@res.lt


Kvietimas teikti Anykščių miesto vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1

  Anykščių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus finansuoti projektus pagal Anykščių miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos veiksmus (projektas „Anykščių miesto  vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“, projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-0-001, projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų:

1.2.1. veiksmas. Naujų profesinių įgūdžių įgijimas (kriterijai).

1.2.2. veiksmas. Neaktyvių asmenų įtraukimas į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą (kriterijai).

2.1.1. veiksmas. Esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir naujų gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų plėtra (kriterijai).

2.1.2. veiksmas. Efektyvaus gyventojų informavimo apie Anykščių rajone teikiamas socialines ir kitas paslaugas užtikrinimas (kriterijai).

2.1.3. veiksmas. Priemonių skirtų pabėgėlių integracijai įgyvendinimas (kriterijai).

Kvietime  numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma yra 205 000 eurai.

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai:

 1. viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; projektų, apimančių 6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašo) 10.3 papunktyje nurodytas veiklas, pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų (toliau – valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys);
 2. privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;
 3. savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų partneriai:

 1. viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje (Anykščių mieste);
 2. privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;
 3. savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas);
 4. savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su teritorija tos savivaldybės, kurioje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

Pareiškėju ir partneriu gali būti juridiniai asmenys ar jų filialai, atstovybės.

Paraiškos, nurodytos Aprašo 57 punkte, pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dieną pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre ir veikti ne trumpiau nei 2 metus (šis reikalavimas netaikomas vietos veiklos grupėms, atitinkančioms Strategijų rengimo taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus, ir biudžetinėms įstaigoms).

 

Kvietimo pabaiga: 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. 10.00 val.

Mokymai valdybos nariams ir pareiškėjams bus organizuojami:

2017 m. rugsėjo 14 d. 10 val. ir 14 val.

2017 m. rugsėjo 20 d. 10 val.

Mokymų vieta – Liudiškių g. 18, Anykščiai

Registracija būtina! Registracija į mokymus vykdoma el. paštu anyksciumvvg@gmail.com

Konsultacijos kvietimo klausimais: Anykščių miesto vietos veiklos grupės administracijos vadovė Renata Gudonienė, J. Biliūno g. 53, Anykščiai (105 kab.), tel. (8 614) 47676, el. paštas: verslocentras@res.lt

 

Kvietimo dokumentai:

 1. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 1.2.1. veiksmą. Naujų profesinių įgūdžių įgijimas.
 2. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 1.2.2. veiksmą. Neaktyvių asmenų įtraukimas į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą.
 3. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 2.1.1. veiksmą. Esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir naujų gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų plėtra.
 4. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 2.1.2. veiksmą. Efektyvaus gyventojų informavimo apie Anykščių rajone teikiamas socialines ir kitas paslaugas užtikrinimas.
 5. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 2.1.3. veiksmą. Priemonių skirtų pabėgėlių integracijai įgyvendinimas.
 6. Anykščių miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo vidaus tvarkos aprašas.
 7. Projektinio pasiūlymo forma.
 8. Nevyriausybinės organizacijos deklaracija.
 9. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" (TAR, 2017-01-30, Nr. 1658).

 (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd).


 

Viešųjų pirkimų dokumentai 


Įvyko antrasis asociacijos „Anykščių miesto vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

Š. m. liepos 12 d. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centre įvyko antrasis visuotinis asociacijos Anykščių miesto vietos veiklos grupės (toliau-AMVVG) narių susirinkimas. Jo metu buvo aptarti itin svarbūs klausimai, kurie lėmė svarbius pokyčius asociacijoje.

Vienas svarbiausių svarstytų klausimų susirinkime buvo tuometinės AMVVG pirmininkės Venetos Veršulytės pareiškimas palikti einamas pareigas. Prašymas buvo patvirtintas.
Atsistatydinus V. Veršulytei vyko naujo AMVVG pirmininko rinkimai. Buvo iškelta V.Šližio kandidatūra, kuriai pritarė visi susirinkimo dalyviai, todėl naujuoju asociacijos pirmininku paskelbtas Vygantas Šližys, Anykščių vadovų klubo atstovas. V. Šližys teigė, jog vadovauti asociacijai yra sudėtingas darbas, kuris reiklaus daug laiko ir pastangų, tačiau patikino, kad stengsis savo pareigas atlikti tinkamai.
Susirinkimo metu aptarti ir kiti aktualūs su asociacijos veikla susiję klausimai.

Iki šios dienos AMVVG vienija 14 narių - juridinių asmenų. Tačiau asociacija atvira visoms bendruomeninėms organizacijoms, nevyriausybines organizacijoms, asocijuotoms verslo struktūroms ir (ar) įmonėms, veikiančioms Anykščių mieste, kurias kviečia tapti AMVVG nariais.

 

Anykščių  miesto vietos veiklos grupės parengta strategija – tarp 3 geriausių Lietuvoje   

        LR vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1V-505 patvirtinta Anykščių  miesto vietos veiklos grupės (Anykščių miesto VVG) parengta Anykščių miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategija. Jos įgyvendinimui per visą laikotarpį bus skirta 422 921,00 eurų suma. Pagal parengimo kokybę Anykščių miesto VVG strategija yra geriausiųjų trejetuke. Iš viso finansavimą gavo tik 17 miestų VVG parengtos strategijos. 14 miestų VVG parengtų strategijų finansavimas neskirtas. Planuojama, kad kvietimai teikti paraiškas strategijos įgyvendinimui prasidės 2017 m. pradžioje. Apie planuojamus kvietimus bus informuojama vietos žiniasklaidos priemonėse, susirinkimų metu, savivaldybės interneto svetainėje.

        Naujausia informacija apie Anykščių miesto VVG  veiklą talpinama Anykščių savivaldybės internetiniame puslapyje (NVO skyrelyje) http://www.anyksciai.lt/lt/veiklossritys/nvo/httpwww.anyksciai.ltltnau-pmre.html  

Patvirtinta Anykščių miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategija.

Strategijos priedas Nr.1; Nr. 2; Nr. 3.

Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacija


 

2016 m. vasario 11 d. LR  Vidaus reikalų ministerijai pateikta Anykščių miesto vietos veiklos grupės parengta Anykščių miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategija: 1 dalis, 2 dalis

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Utenos miesto VVG

Anykščių miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos projektas pristatytas visuomenei

2015 m. lapkričio 30 d. Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje vyko Anykščių miesto vietos plėtros strategijos tikslų, uždavinių, veiksmų plano projekto pristatymas   Renginio medžiaga

Kvietimas į konsultacijas dėl rengiamos Anykščių miesto vietos plėtros strategijos

Mokymai apie pradedamą kurti Anykščių miesto vietos plėtros strategiją (mokymų medžiaga).

Įvyko visuotinis asociacijos Anykščių miesto vietos veiklos grupė narių susirinkimas

Anykščių miesto VVG įstatai, registracijos pažymėjimas

Tarybos sprendimas dėl pritarimo steigti Anykščių miesto VVG 2015 06 25 su  AVVG įstatų ir steigimo sutarties projektais

Kviečiamas Anykščių miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

Kviečiame tapti Anykščių miesto vietos veiklos grupės nariais

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •