Jaunimo organizacijos

JAUNIMO IR SU JAUNIMU DIRBANČIOS NVO

Anykščių jaunimo klubas ,,Čia gera sugrįžti"

Adresas

Šaltupio g. 49-3, Anykščiai

Vadovė

Aina Vasiliauskaitė

 

el.p. ciagerasugrizti@gmail.com

Veiklos tikslas

Skatinti jaunų žmonių pritraukimą į Anykščius bei vietinio jaunimo užimtumą per savanorystę bei aktyvų kultūrinių renginių organizavimą.

Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras

Adresas

J. Biliūno 57, Anykščiai

Vadovė

Evgenija Baltronienė

 

tel. (8 381) 5 42 35

el.p. anykcentras@gmail.com

Veiklos tikslas

Atstovauti ir ginti vaikų bei jaunimo teises, ugdyti Anykščių miesto socialiai remtinus vaikus ir jaunimą, teikti materialinę bei psichologinę pagalbą jų šeimoms, padėti spręsti vaikų ir jaunimo socialinius, buitinius, ekonominius, užimtumo, informacinius klausimus, prisidėti prie jaunimo žalingų įpročių bei nusikalstamumo prevencijos vykdymo.

Anykščių jaunimo verslumo centras

Adresas

K. Ladigos g. 1, Anykščiai

Direktorius

Jurijus Nikitinas

 

el.p. anyksciujvc@gmail.com

Veiklos tikslas

Jaunų žmonių skatinimas kurti aplinką pagal jų pačių įsivaizdavimą, tapti asmeniškai versliais bei aktyviai išnaudoti jų pačių ir bendruome-nės galimybes; visuomenės ugdymas, informavimas; organizacinė-kuriamoji veikla bei mokymas; švietėjiškos, visuomeninės, kultūrinės ir socialinės veiklos bei paslaugų organizavimas, panaudojant tarptautinius ryšius bei patirtį, keitimasis organizacine patirtimi, informacija, švietėjiškomis, kūrybingą ir verslų žmogų ugdančiomis idėjomis, neribojant amžiumi, profesija.

Skautų klubas ,,Vis budžiu"

Adresas

Miško g. 16, Moliakalnio k., Anykščių rajonas

Pirmininkas

Egidijus Matiukas

 

mob. 8 69 803 656

Veiklos tikslas

Suburti Anykščių rajono Svėdasų ir aplinkiniuose kaimuose gyvenančius, dirbančius, iš šio krašto kilusius ar kitaip su šiomis vietovėmis susijusius asmenis, norinčius prisidėti prie jaunų žmonių auklėjimo pagrįsto progresyvios saviauklos sistema, veikiančia per įžodį ir priesakus, mokymąsi per veiklą, patyrimo laipsnius, specialybių programas ir mažų grupių narystę.

Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinės mokyklos mokinių klubas ,,Europietis"

Adresas

Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių rajonas

Vadovas

Regina Talačkienė

 

el.p. europietis.troskunai@gmail.com

Veiklos tikslas

Kultūrinių renginių, parodų, koncertų, diskusijų, susijusių su ES, organizavi-mas, susitikimai su europarlamentarais, vasaros stovyklų organizavimas.

Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos Traupio skyrius

Adresas

Jaunimo g. 4, Traupis, Anykščių rajonas

Vadovas

Alytė Obelevičienė

 

el. p. ljks_traupis@yahoo.com

Veiklos tikslai

Ugdyti mokyklinio amžiaus jaunuolių sielą ir kūną, remiantis krikščioniškosmoralės principais, per Ten Sing‘o (dainuojantis ir šokantis jaunimas), Gospel‘ (afroamerikietiškų giesmių atlikimas anglų kalba) ir skautų programas.

Anykščių Dariaus ir Girėno šaulių 1-oji kuopa

Adresas

K. Ladigos g. 1, Anykščiai

Kuopos vadas

Vytautas Jakniūnas

 

mob. 8 65 922 347

el.p. vjakniunas@gmail.com

Veiklos tikslai

Pilietiškumo, patriotiškumo, tautiškumo ugdymas

VšĮ ,,Gelbėkit vaikus" Raguvėlės vaikų dienos centras"

Adresas

Raguvėlės k., Anykščių rajonas

Vadovė

Regina Zorgevičienė

 

mob. 8 65 034 607

el.p. zorgeviciene@yaaahoo.com

Veikos tikslai

Mažinti vaikų, augančių skurstančiose šeimose, socialinę atskirtį, teikiant socialines ir ugdymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir vaikams.

Neįgaliųjų teatras ,,Anykščių šviesa"

Adresas

Mindaugo g. 17-7, Anykščiai

Vadovas

Laimė Veronika Žemaitienė

 

tel. (8 381) 5 11 66, mob. 8 68 583 222

el.p. edgu@takas.lt

Veiklos tikslai

Populiarinti neįgalių asmenų veiklą, organizuoti neįgalių asmenų laisvalaikio praleidimą, užimtumą, saviraiškos tobulinimąbei organizuoti ir įgyvendinti su neįgaliais asmenimis įvairias programas kultūros ir meno srityse. Siekti aktyvaus bendradarbiavimo su valstybinėmis institucijomis bei kitomis respublikos organizacijomis ir užsienio šalimis, propaguojant neįgalių asmenų saviraiškai reikalingas kultūrines, dvasines, ekonomines bei socialines vertybes.

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Anykščių skyrius

Adresas

V. Kudirkos g. 3, Anykščiai

Vadovė

Rasa Palevičienė

 

tel. (8 381) 5 34 63

el.p. anyksciai@redcross.lt

Veiklos tikslai

Suvienyti jaunus asmenis socialinių problemų mažinimui ir užtikrinti jauno žmogaus asmenybės tobulėjimą visuomenėje.

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendruomenės centras

Adresas

Liudiškių g. 49, Anykščiai

Vadovė

Jolita Abraškevičienė

 

tel. (8 381) 5 82 02

el.p. jolita.abraskeviciene@gmail.com

Veiklos tikslai

Remti Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytojų, mokinių, pagalbos moki-niui specialistų, kitų darbuotojų ir tėvų inovacijas ugdymo procesui tobulinti. Skatinti Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bei jos bendruomenės kaitos proce-sus.

Organizuoti mokomąją veiklą Anykščių rajone vaikų, jaunimo ir suaugusių tar-pe.

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos bendruomenė

Adresas

S. Nėries g. 5, Anykščiai

Vadovė

Renata Stražinskienė

 

mob. 8 61 067 096

el.p. renatastr@gmail.com

Veiklos tikslai

Remti ir ginti bendruomenės narių interesus klausimais, susijusiais su jų socialine ir ekonomine padėtimi, psichologinio klimato gerinimu šeimoje ir smurto mažinimu, gerove bei statusu visuomenėje. Vykdyti vaikų ir jaunimo veiklos rėmimo, nusikalstamumo prevencijos programas.

 

PASTABA: Kviečiame nepaminėtas Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias  formalias ir neformalias jaunimo organizacijas (grupes), su jaunimu dirbančias nevyriausybines  organizacijas pateikti kontaktinius duomenis ir informuoti apie veiklą Vaiko teisių apsaugos  skyriaus vyr. specialistę (jaunimo reikalų koordinatorę) Ingą Beresnevičiūtę. Informacija laukiama adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, 214 kab. K.Ladigos g. 1, Anykščiai, tel. Nr. (8 381) 5 80 63, el. p.  inga.beresneviciute@anyksciai.lt  

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •