Anykščių rajono švietimo sistema

Anykščių rajono švietimo sistema

2017-2018 mokslo metais

 

Eil. Nr.

BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS

Vykdomos ugdymo programos

 

Ikimokyklinio

Priešmokyklinio

Pradinio

1-4 kl.

Pagrindinio

I dalis

5-8 klasės

Pagrindinio

II dalis

9-10 klasės

Vidurinio

11-12 klasės

 

1.

             G i m n a z i j o s

ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJA

 

 

 

 

+

+

 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo  skyrius

 

 

 

 

 

+

 

2.

ANYKŠČIŲ R. SVĖDASŲ JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJA

 

6 metų vaikai

+

+

+

+

 

 

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius

 

 

1-5 metų vaikai

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANYKŠČIŲ R. TROŠKŪNŲ KAZIO INČIŪROS GIMNAZIJA

 

 

 

 

6 metų vaikai

+

+

+

+

 

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius

1-5 metų vaikai

 

 

 

 

 

 

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos Raguvėlės pradinio ugdymo skyrius

 

1-6 metų vaikai

+

 

 

 

 

4.

P a g r i n d i n ė s        

ANYKŠČIŲ ANTANO BARANAUSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

 

+

+

+

 

 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyrius-daugiafunkcis centras

4-6 metų vaikai

+

+

+

 

 

5.

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

1-5 metų vaikai

6 metų

+

+

+

 

 

 

 

6.

ANYKŠČIŲ R. VIEŠINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA- DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

 

3-6 metų vaikai

+

+

+

 

 

7.

ANYKŠČIŲ R. DEBEIKIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

1-5 metų vaikai

6 metų

+

+

+

 

 

8.

ANYKŠČIŲ R. KURKLIŲ STEPONO KAIRIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

1-6 metų vaikai

+

+

+

 

 

9.

 

 

ANYKŠČIŲ R. TRAUPIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

2-6 metų vaikai

 

+

+

+

 

 

 

10.

Progim-

nazija

ANYKŠČIŲ ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJA

 

 

 

 

+

+

 

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLOS

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos

 

Ugdomi  pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Ugdomi  pagal priešmokyklinio ugdymo programą

 

11.

ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ"

1-5 metų vaikai

6 metų vaikai

 

12.

ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS"

1-5 metų vaikai

6 metų vaikai

 

13.

ANYKŠČIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS"

1-5 metų vaikai

6 metų vaikai

 

14.

ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SPINDULĖLIS"

1-5 metų vaikai

6 metų vaikai

 

 

 

15.

Formalųjį švietimą papildančios ugdymo mokyklos

ANYKŠČIŲ MUZIKOS MOKYKLA

Vykdomos programos ir jų trukmė:

1-2 metų ankstyvojo muzikinio ugdymo programa;

3-4 metų trukmės pagrindinio muzikinio ugdymo programa;

1-4 metų trukmės muzikos mėgėjų ugdymo programa

Mokiniai gali rinktis mokytis akordeono, kanklių, gitaros, varinių ir medinių pučiamųjų instrumentų, fortepijono, smuiko, chorinio dainavimo dalykus

 

16.

ANYKŠČIŲ KŪRYBOS IR DAILĖS MOKYKLA

Ugdymo kursai: ankstyvasis, pradinis, pagrindinis ir išplėstinis

Pagrindinio ugdymo kursas yra ketverių metų. Mokomi dalykai: piešimas, tapyba, kompozicija, skulptūra, meno istorija ir tekstilė

17.

ANYKŠČIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

Ugdymo procesas vykdomas 4 etapais: pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo, aukšto sportinio meistriškumo. Etapų trukmė:

1. Pradinio rengimo  - 1-2 metai;

2. Meistriškumo ugdymo - 1-5 metai;

3. Meistriškumo tobulinimo - 1-4 metai

 

Sporto šakos: krepšinis, futbolas, slidinėjimas, bialtlonas, plaukimas, graikų-romėnų imtynės, žirginis sportas, sunkioji atletika, tenisas, kalnų slidinėjimas

 

Š V I E T I M O   P A G A L B A

 

 

18.

ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

Švietimo pagalbos tarnyba savo paslaugas - kvalifikacijos tobulinimą ir pedagoginę psichologinę pagalbą - teikia Anykščių rajono gyventojams, ugdymo įstaigų bendruomenėms, kitoms tikslinėms grupėms ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų. Tarnyba yra atvira ne tik vietos, bet ir kitų rajonų pedagogams.

 

 

                                     

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •