Vaiko teisių apsaugos skyrius

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS, ATLIEKA ŠIAS PAGRINDINES VALSTYBĖS DELEGUOTAS FUNKCIJAS :

Vykdo vaiko teisių ir jaunimo apsaugą savivaldybės teritorijoje.
Koordinuoja rajono jaunimo ir jų nevyriausybinių organizacijų veiklą, skatina jų iniciatyvas, ieško būdų joms paremti;
Įgyvendina savivaldybės jaunimo politiką, inicijuoja jai įgyvendinti reikalingas priemones;
Kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją jaunimo politikos klausimais, pagal poreikius vykdo jaunimo situacijos tyrimus;
Kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
Koordinuoja nepilnamečių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijos sklaidą;
Kuruoja mokinių savivaldos institucijas;
Organizuoja vaiko globą (rūpybą), jos priežiūrą ir įvaikinimą.
Gindamas vaiko teises ir teisėtus interesus, ruošia reikalingą medžiagą ir teikia teismui ieškinius, pareiškimus, prašymus.
Atstovauja vaikų interesams teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose, teikia išvadas.
Dalyvauja jaunesnio kaip aštuoniolikos metų liudytojo arba nukentėjusiojo apklausoje pagal LR baudžiamojo proceso kodeksą. Išklauso vaiko nuomonę.
Kaupia ir analizuoja informaciją apie neprižiūrimus, socialiai ir pedagogiškai apleistus vaikus, apie smurtą patyrusius vaikus, organizuoja jiems pagalbą.
Teikia siūlymus ir rengia medžiagą, reikalingą įrašant/išrašant šeimas į vaikus auginančių socialinės rizikos šeimų sąrašus. Bendradarbiauja su socialiniais partneriais, organizuojant darbą su socialinės rizikos šeimomis ir globėjais.
Kartu su policija įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka paima vaiką iš tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų, kai kyla reali grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei; perduoda tokį vaiką globoti (rūpintis).
Kreipiasi į teisėsaugos institucijas, kad asmenims, keliantiems grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, įstatymų nustatyta tvarka būtų taikomos civilinės, administracinės, baudžiamosios poveikio priemonės.
Dalyvauja skyriaus darbo metu vykdymo procese, vykdant neturtinio pobūdžio sprendimus vaikų atžvilgiu.
Konsultuoja tėvus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, pedagogus, socialinius darbuotojus, kitus fizinius bei juridinius asmenis ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais.
Teikia metodinę ir kitą paramą globėjams (rūpintojams), globojamiems vaikams, šeimynoms, vaikų globos institucijoms, socialiniams darbuotojams.
Atstovauja vaiko interesams ir bendradarbiauja su valstybinėmis, nevalstybinėmis institucijomis, kai sprendžiami vaiko teisių apsaugos klausimai.
Dalyvauja teisės aktų nustatyta tvarka tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje.
Gindama vaiko teises ir teisėtus interesus, bendradarbiauja su švietimo, socialinės paramos ir medicinos įstaigomis, policija, prokuratūra, teismais bei kitomis institucijomis bei vykdo kitas funkcijas. Atlieka kitas įstatymų ir teisės aktų skyriui nustatytas funkcijas.

INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS GLOBOTI VAIKĄ

Anykščių rajone deklaravę gyvenamąją vietą asmenys, norintys globoti likusį be tėvų globos vaiką, kreipiasi į Vaiko teisių apsaugos skyrių. Skyriaus darbuotojai supažindina ketinančius tapti globėjais su globos nustatymo Lietuvos Respublikoje tvarka, atlieka būsimojo globėjo tinkamumo eiti šias pareigas pirminį įvertinimą.
Norintys globoti vaiką asmenys turi pateikti šiuos dokumentus:
- prašymą, kuriame nurodo pageidaujamų globoti vaikų skaičių, lytį, amžių, globos rūšį ir pan.
- paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
- šeimyninę padėtį patvirtinančio dokumento (santuokos ar ištuokos liudijimo, sutuoktinio mirties liudijimo) kopiją;
- sutuoktinio sutikimą dėl globos nustatymo;
- kitų kartu gyvenančių, vyresnių kaip 16 metų šeimos narių sutikimą, kad šeimoje būtų globojamas vaikas;
- būsimo globėjo sveikatos pažymėjimą (forma 046a);
- pažymą (-as) apie gaunamas pajamas;
- būsimo globėjo gyvenimo aprašymą;
- pažymą apie šeimos sudėtį;
- dokumentų apie asmens, norinčio tapti globėju, gyvenamąsias patalpas kopijas;
- dokumentus apie asmens, norinčio tapti globėju, ir jo sutuoktinio gaunamas pajamas;
- dokumentus apie artimo giminaičio, norinčio globoti vaiką, giminystę su vaiku (jei ketinama globoti artimą giminystės ryšiu vaiką).
Pateikus visus reikalingus dokumentus, surinkus papildomą informaciją (jeigu jos reikia), atlikus būsimojo globėjo vertinimą, būsimieji globėjai (rūpintojai) privalo lankyti globėjų/įtėvių rengimo kursus. Šiuos mokymus organizuoja Anykščių rajono socialinių paslaugų centras. Mokymai neprivalomi asmenims, ketinantiems globoti artimą giminaitį. Vaiko laikinoji globa nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nuolatinė globa - teismo sprendimu.

INFORMACIJA APIE GLOBĄ (RŪPYBĄ) TĖVŲ PRAŠYMU
Globa (rūpyba) tėvų prašymu nustatoma, kai tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų laikinai išvyksta iš Lietuvos Respublikos gyventi ir dirbti užsienio valstybėje, palikdami vaiką (vaikus) prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui. Nustačius šią globą (rūpybą) vaiko globos išmoka nemokama, nes vaiko išlaikymą užtikrina tėvai. Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikiami šie dokumentai:
- rašytinis prašymas;
- vaiko gimimo liudijimo kopija;
- tėvų ir būsimo globėjo (rūpintojo) asmens dokumentų kopijos;
- pažyma apie būsimo globėjo (rūpintojo) šeimos sudėtį;
- kartu su būsimu globėju (rūpintoju) gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų sutikimai.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •