Informacija

Informacija apie būsto pritaikymą žmonėms su negalia Anykščių rajone 2016 m.

Anykščių rajono savivaldybė kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdė Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2016 metų programą.
Programos tikslas - siekti neįgaliųjų savarankiškumo ir socialinės integracijos tenkinant neįgaliųjų specialiuosius poreikius ir pritaikant neįgaliesiems būstą ir aplinką.
Neįgaliems asmenims, gyvenantiems Anykščių mieste ir rajone, pritaikyta 13 būstų: pertvarkyti dušo kambariai, įrengti laikikliai, pandusai, keltuvai.
2016 m. iš viso šiai programai panaudota 57 523, 20 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos - 18 611, 87 Eur, valstybės biudžeto lėšos - 38 911,33 Eur.

Informacija apie būsto pritaikymą žmonėms su negalia 2015 m. Anykščių rajone

     Anykščių rajono savivaldybė kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sėkmingai vykdė Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2015 metų programą.

    Programos tikslas - siekti neįgaliųjų savarankiškumo ir socialinės integracijos tenkinant neįgaliųjų specialiuosius poreikius ir pritaikant neįgaliesiems būstą ir  aplinką.

     Neįgaliems asmenims, gyvenantiems Anykščių mieste ir rajone, pritaikyta 9 būstai: pertvarkyti dušo kambariai, įrengti laikikliai, pandusai, keltuvai.

     Panaudota 21739 eurai 76ct,  iš jų: savivaldybės biudžeto - 5653 eurai 48 ct, valstybės biudžeto - 16086 eurai 28 ct.


Anykščių rajono savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugų planas


ŠEIMŲ/ASMENŲ AUGINANČIŲ VAIKUS DĖMESIUI
Dėl išmokų vaikams pasikeitimų ir kreipimosi tvarkos

Nuo 2012 m. sausio 1 d. išmoka vaikui skiriama:

 1. Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (BSI)  išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (VRP) .

2. Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, yra skiriama ir mokama 0,4 BSI dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 VRP  dydžio:

a) kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų;

b) kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) šeimoje globoja tris ar daugiau vaikų. Išmoka mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jei šių bendrai gyvenančių asmenų vyresni kaip 18 metų vaikai ar buvę šeimoje globojami vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.
Siekiant išvengti nepatogumų laukiant eilėse, rekomenduojame gyventojams neskubėti kreiptis dėl išmokos sausio, vasario mėnesiais. Išmoka besikreipiantiems asmenims bus grąžinama už praėjusį laikotarpį nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, bet ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių. Kreipiantis dėl vaiko išmokos reikia pateikti praėjusių 12 kalendorinių mėnesių nuo teisės gauti išmoką atsiradimo mėnesio bendrai gyvenančių asmenų gautų pajamų, nustatytų Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, dydį patvirtinančius dokumentus, jeigu bendrai gyvenančių asmenų vidutinės mėnesio pajamos, palyginti su praėjusiais kalendoriniais metais gautomis pajamomis, sumažėjo.

Smulkesnės informacijos teirautis: Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, J. Jablonskio g. 32, Anykščiai; tel. (8-381) 5 11 65 bei seniūnijose pagal gyvenamąją vietą. Informacija dėl išmokos neįgaliesiems už komunalines paslaugas, elektros energiją, telefono išlaidas apmokėti ar kurui įsigyti

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 193 „Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“  ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-98 patvirtintu Išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašu, neįgaliesiems mokama išmoka komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti.
Ši išmoka mokama neįgaliesiemies auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma iki 24 metų), kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidumą nustatančių komisijų) yra pripažinti nedarbingi ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų.
Išmokos dydis lygus 20 procentų BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžio per mėnesį. Sąlygos šiai tikslinei paramai gauti nurodytos 8 atmintinėje piniginei socialinei paramai gauti (nuoroda: lt/paslaugos/epaslaugos).
Šiuo metu Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje išmoka neįgaliesiems yra mokama 4 asmenims.


Informacija apie būsto pritaikymo žmonėms su negalia programos įvykdymą 2014 m.

Anykščių rajono savivaldybė kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sėkmingai vykdė patvirtintą Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2014 metų programą.

Programos tikslas - siekti neįgaliųjų savarankiškumo ir socialinės integracijos tenkinant neįgaliųjų specialiuosius poreikius ir pritaikant neįgaliesiems būstą ir jo aplinką.
Pritaikyti 8 būstai neįgaliems asmenims, gyvenantiems Anykščių mieste ir rajone. Neįgaliesiems buvo pritaikyti dušo kambariai, būstuose įrengti laikikliai, įrengtas pandusas. Neįgaliesiems nupirkti ir perduoti naudotis mobilus keltuvas bei vonios keltuvai-kėdutės.

Šios programos vykdymui panaudota 51 123,16 Lt (14 806 Eur), iš jų: savivaldybės biudžeto - 11 631,96 Lt (3 369 Eur), valstybės biudžeto - 39 491,20 Lt (11 437 Eur).

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •