Socialinės paramos skyrius

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pagrindinės funkcijos ir uždaviniai:

  Pagrindinė funkcija – administruoti socialinę paramą Anykščių rajone.
  Skirti ir mokėti socialines  pinigines išmokas (socialinės pašalpos; kompensacijos būsto šildymui, šaltam bei karštam vandeniui; kompensacijos kietam kurui pirkti; išmokos gimus kūdikiui; išmokos vaikams; išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui; kitos išmokos vaikams; išmokos nėščioms moterims; vienkartinė laidojimo pašalpa; šalpos (socialinės) pensijos ir kompensacijos; kitos socialinės piniginės išmokos).
  Rengti ir teikti pasiūlymus rajono savivaldybės tarybai dėl socialinės piniginės paramos teikimo bei socialinių paslaugų plėtros rajone.
  Organizuoti neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos bei socialinių paslaugų programose numatytų priemonių įgyvendinimą.
  Konsultuoti visuomenines organizacijas, kitas institucijas socialinių programų klausimais.
  Aprūpinti neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis.
  Nustatyti specialiuosius poreikius neįgaliesiems, išduoti neįgaliojo pažymėjimus.
  Nukreipti vaikus, senyvo amžiaus žmones bei neįgaliuosius į ilgalaikės socialinės globos įstaigas.
  Koordinuoti rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų veiklą.
  Teikti teismui pareiškimus dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, globos skyrimo ir išvadas dėl globos ir rūpybos nustatymo.
  Nagrinėti gyventojų prašymus, pasiūlymus bei skundus socialinės paramos klausimais.
  Atlikti kitas įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos, mero potvarkiais bei administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.
  Vykdyti valstybės ir rajono savivaldybės nustatytą socialinę politiką.
  Analizuoti socialinės paramos poreikį bei galimybes, planuoti bei organizuoti socialinę paramą, ją koordinuoti ir kontroliuoti.
  Numatyti socialinės paramos plėtojimo kryptis.
  Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendinant socialines programas.

Kontaktai

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •