Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą

Projekto „Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą" nuolatinio pobūdžio veiklų grafikas VŠĮ „Sveikatos oazė“ baseine:

 

1.      Aerobikos užsiėmimai vandenyje ir sausumoje:

antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17.30 val.

                     

2.      Sportinis užimtumas treniruoklių salėje ir plaukimas baseine:

antradieniais ir ketvirtadieniais nuo17.30 val.

 


 

Skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursas

 

Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia Neįgalųjų socialinės  integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursą.

Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus; neįgaliųjų nevyriausybines organizacijas, vykdančios sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savivininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos.

Pareiškėjo steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą.

Pareiškėjams numatytas reikalavimas projekto veikloms vykdyti turėti:

žmogiškųjų išteklių, tai yra kūno kultūros ir sporto užsiėmimus neįgaliesiems organizuoti ir vesti sporto pedagogikos, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arba kitą su sportu susijusią specialybę turinčius darbuotojus (-ą), ir tinkamų administracinių gebėjimų (projekto finansininkas turi turėti buhalterio, auditoriaus, apskaitininko kvalifikaciją arba buhalterinę apskaitą turi tvarkyti buhalterines paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantį asmenį);

materialinių išteklių, tai yra nuosavybės ir (ar) panaudos ir (ar) nuomos pagrindais turi patalpas projektui vykdyti, turi projekto veikloms vykdyti reikalingą inventorių ar įrangą.

            Atranka vykdoma vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 (Suvestinė redakcija nuo 2016-09-21) (Toliau - Nuostatai).

          Paraiškos priimamos ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 1 d. Paraiškas pateikti Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (K. Ladigos g. 1, Anykščiai, 211 kab.).

Projekto paraiška rengiama užpildant projekto paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas). Paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei asmuo privalo antspaudą turėti.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šiuos dokumentus:

1. pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) steigimo dokumentų kopijas;

2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) vardu, pasirašytas pažymas, kuriose nurodoma, kad yra įvykdyti šių Nuostatų 12.3-12.8 papunkčiuose nurodyti reikalavimai;

3. pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) teisę naudotis nekilnojamuoju turtu patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;

4. pažymą, kurioje pateikiamas preliminarus planuojamos nuolatinio pobūdžio veiklos dalyvių sąrašas;

5. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopijas (jeigu planuojama jungtinė veikla);

6. dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją (jei pareiškėjui atstovauja ne vadovas);

7. sutarties kopiją, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė, telefonas pasiteirauti (8 381) 54 310.

Pridedama:

1. Nuostatai;

2. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkurso paraiškos forma.

 


 

Projekto „Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą“ dalyvių Aerobikos užsiėmimai vandenyje ir sausumoje bei Sportinis užimtumas treniruoklių salėje ir plaukimas baseine vyksta: antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 iki 19 val.


 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTUI

2017 METAIS ĮGYVENDINTI

 

2016 m. lapkričio 30 d.  Nr. 1-AĮ-874

Anykščiai

 

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdama į Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. spalio 28 d. raštą Nr. (3.2)-SD-1759 „Dėl planuojamų maksimalių valstybės biudžeto lėšų 2017 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams įgyvendinti" ir Anykščių rajono savivaldybės Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2016 m. lapkričio 24 d. protokolą Nr. 1-VL-141,

        s k i r i u Anykščių rajono neįgaliųjų draugijai Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektui 2017 metais įgyvendinti:

1.      2717,00 Eur (du tūkstančius septynis šimtus septyniolika eurų, 00 centų) iš valstybės biudžeto lėšų;

2.      680,00 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt eurų, 00 ct) iš savivaldybės biudžeto lėšų, numatytų Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017-2019 metų veiklos plano priemonei 6.1.2.20 „Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą“.      

         Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorė Veneta Veršulytė

 


  2017 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo atrankos konkursui pateikta viena Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos paraiška.


Skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2017 metais atrankos konkursas

       Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2017 metais atrankos konkursą.

       Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus; neįgaliųjų nevyriausybines organizacijas, vykdančios sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos.

       Pareiškėjo steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą.

       Pareiškėjams numatytas reikalavimas projekto veikloms vykdyti turėti:

žmogiškųjų išteklių, tai yra kūno kultūros ir sporto užsiėmimus neįgaliesiems organizuoti ir vesti sporto pedagogikos, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arba kitą su sportu susijusią specialybę turinčius darbuotojus (-ą), ir tinkamų administracinių gebėjimų (projekto finansininkas turi turėti buhalterio, auditoriaus, apskaitininko kvalifikaciją arba buhalterinę apskaitą turi tvarkyti buhalterines paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantį asmenį);

materialinių išteklių, tai yra nuosavybės ir (ar) panaudos ir (ar) nuomos pagrindais turi patalpas projektui vykdyti, turi projekto veikloms vykdyti reikalingą inventorių ar įrangą.

         Atranka vykdoma vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 (Suvestinė redakcija nuo 2016-09-21) (Toliau - Nuostatai).

         Paraiškos priimamos ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 1 d. Paraiškas pateikti Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (K. Ladigos g. 1, Anykščiai, 211 kab.).

         Projekto paraiška rengiama užpildant projekto paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas). Paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei asmuo privalo antspaudą turėti.

         Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šiuos dokumentus:

1. pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) steigimo dokumentų kopijas;

2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) vardu, pasirašytas pažymas, kuriose nurodoma, kad yra įvykdyti šių Nuostatų 12.3-12.8 papunkčiuose nurodyti reikalavimai;

3. pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) teisę naudotis nekilnojamuoju turtu patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;

4. pažymą, kurioje pateikiamas preliminarus planuojamos nuolatinio pobūdžio veiklos dalyvių sąrašas;

5. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopijas (jeigu planuojama jungtinė veikla);

6. dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją (jei pareiškėjui atstovauja ne vadovas);

7. sutarties kopiją, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens.

            Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

 

Telefonas pasiteirauti (8 381) 54 310.

Pridedama:

1. Nuostatai 2017 m.

 2. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkurso paraiškos forma.

 

 


Skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2017 metais atrankos konkursas

Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2017 metais atrankos konkursą.

Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus; neįgaliųjų nevyriausybines organizacijas, vykdančios sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos.

Pareiškėjo steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą.

Pareiškėjams numatytas reikalavimas projekto veikloms vykdyti turėti:

žmogiškųjų išteklių, tai yra kūno kultūros ir sporto užsiėmimus neįgaliesiems organizuoti ir vesti sporto pedagogikos, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arba kitą su sportu susijusią specialybę turinčius darbuotojus (-ą), ir tinkamų administracinių gebėjimų (projekto finansininkas turi turėti buhalterio, auditoriaus, apskaitininko kvalifikaciją arba buhalterinę apskaitą turi tvarkyti buhalterines paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantį asmenį);

materialinių išteklių, tai yra nuosavybės ir (ar) panaudos ir (ar) nuomos pagrindais turi patalpas projektui vykdyti, turi projekto veikloms vykdyti reikalingą inventorių ar įrangą.

Atranka vykdoma vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 (Suvestinė redakcija nuo 2016-09-21) (Toliau - Nuostatai).

Paraiškos priimamos ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 1 d. Paraiškas pateikti Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (K. Ladigos g. 1, Anykščiai, 211 kab.).

Projekto paraiška rengiama užpildant projekto paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas). Paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei asmuo privalo antspaudą turėti.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šiuos dokumentus:

1. pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) steigimo dokumentų kopijas;

2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) vardu, pasirašytas pažymas, kuriose nurodoma, kad yra įvykdyti šių Nuostatų 12.3-12.8 papunkčiuose nurodyti reikalavimai;

3. pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) teisę naudotis nekilnojamuoju turtu patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;

4. pažymą, kurioje pateikiamas preliminarus planuojamos nuolatinio pobūdžio veiklos dalyvių sąrašas;

5. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopijas (jeigu planuojama jungtinė veikla);

6. dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją (jei pareiškėjui atstovauja ne vadovas);

7. sutarties kopiją, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

 

Telefonas pasiteirauti (8 381) 54 310.

Pridedama:

1. Nuostatai 2017 m.

 2. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkurso paraiškos forma.

 

LĖŠŲ SKYRIMAS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTUI 2016 METAIS ĮGYVENDINTI

Eil.
Nr.


Organizacijos pavadinimas


Skiriamos lėšos (Eur)

Iš jų:

Valstybės
lėšos (Eur)

Savivaldybės
lėšos (Eur)

1.

Anykščių rajono neįgaliųjų draugija

3982,00

3185,00

797,00

 

Projekto finansavimo tikslas - skatinti savivaldybėje vykdyti projektus, kuriuose numatyta organizuoti neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonę.
            Įgyvendinant projektą remiamos: nuolatinio pobūdžio vykdomos veiklos (treniruotės įvairiose sporto šakose; kūno kultūros pratybos, aktyvi fizinė veikla) ir nenuolatinio pobūdžio veiklos (pasirengimas dalyvauti neįgaliųjų sporto federacijų organizuojamų nacionalinių pirminių atrankų varžybose; sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio praleidimo bei parodomieji kūno kultūros ir sporto savivaldybės vykdomi ir regioniniai renginiai).

I KETVIRČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL PROJEKTO IŠLAIDAS

Eil. Nr.

Išlaidų rūšis

(nurodyti vienoje eilutėje)

Patvirtintas finansavimas

iš viso (metams)

(eurais)

Faktinės išlaidos

(nuo metų pradžios)

(eurais)

I. Administracinės išlaidos

1.

Darbo užmokestis projekto vadovui ir finansininkui

276

62

2.

Įnašai socialiniam draudimui, Garantiniam fondui

86

19

3.

Prekės (trumpalaikis turtas)

 

 

4.

Ryšių paslaugos

 

 

5.

Transporto išlaidos

 

 

6.

Buhalterinių paslaugų išlaidos

 

 

7.

Iš viso

362

81

II. Projekto vykdymo išlaidos

8.

Darbo užmokestis projekto vykdytojams

(nurodyti vykdytojų skaičių)

198

44

9.

Įnašai socialiniam draudimui, Garantiniam fondui

62

14

10.

Apmokėjimas pagal autorines ir atlygintinų paslaugų sutartis

2640

384

11.

Prekės

510

 

11.1.

ilgalaikis turtas

 

 

11.2.

trumpalaikis turtas

510

 

12.

Ryšių paslaugos

 

 

13.

Transporto išlaidos

90

20

14.

Patalpų eksploatavimo išlaidos

120

40

15.

Maitinimas

 

 

16.

Savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos

 

 

17.

Ilgalaikio materialiojo turto nuoma

 

 

18.

Banko ar kitų kredito įstaigų mokesčiai

 

 

19.

Iš viso

3620

502

20.

IŠ VISO IŠLAIDŲ (7 + 19)

3982

583

Šaltinis - Anykščių rajono neįgaliųjų draugija

 

Apie Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos projekto „Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą 2016 m." vykdymą savaitraštis „Bičiulystė" (Nr. 16, 2016 m. balandžio 21-27 d.) aprašė straipsnyje „Draugijoje tikrai atrasi mėgstamą veiklą":

„Anykščių rajono neįgaliųjų draugija - vienintelė šiame rajone sulaukusi savivaldybės palaikymo ir gavusi 3982 eurų Socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektui vykdyti. Šią paraišką neįgaliuosius pateikti paskatino savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė. Projekte numatytos veiklos įtrauks neįgaliuosius į mėgėjišką sportą, padės atgauti jėgas ir sveikatą.

Anykščių rajono neįgaliųjų draugija jau kelerius metus sėkmingai bendradarbiauja su VšĮ „Sveikatos oazė", administruojančia baseiną „Bangenis". Baseinas pritaikytas neįgaliesiems, čia įrengti keltuvai. Neįgaliųjų draugijos teikiamos mokymo sveikai gyventi, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje paslaugos pratęsiamos užsiėmimais vandenyje. Baseino administracija (direktorė Sonata Veršelienė) neįgaliesiems teikia įvairių nuolaidų, populiarina sveiką gyvenimo būdą.

Nuo šių metų bendradarbiavimas tapo dar glaudesnis. Neįgaliųjų draugija, įgyvendindama Socialinės integracijos per sportą ir kūno kultūrą projektą, į savo veiklas įtraukė naujus užsiėmimus, kurių didžioji dauguma vyksta „Bangenyje".

Nuo vasario mėnesio pradėtas įgyvendinti projektas prasidėjo aerobikos užsiėmimais sporto salėje ir vandenyje. Pratimus su kamuoliais keičia specialistų vadovaujama mankšta baseine.

Rūpinantis neįgaliųjų saugumu pradedant užsiėmimus sporto salėje ir baseine

neįgaliesiems vedamos paskaitos (pagal ligas). Paskaitas ir užsiėmimus veda plaukimo instruktorė Evelina Navašinskaitė ir kineziterapeutė Neringa Pavilanskienė.

Du mėnesius trunkančių užsiėmimų programą jau baigia pirmoji 16 žmonių grupė (10 iš jų - darbingo amžiaus). Dar 2 tokios grupės į šią veiklą įsitrauks vėliau. Tarp 2 kartus per savaitę į užsiėmimus besirenkančių neįgaliųjų - Valentina Stanevičienė, Tonė Labanova, Rita Skardžiuvienė, Audronė Bieliauskienė, Daivyda Bieliauskienė ir Janina Jurgėnienė. Nė vieno užsiėmimo nepraleidusios moterys džiaugiasi pagerėjusia sveikata, prasmingai leidžiamu laisvalaikiu. Pasak jų, labai naudingos buvo ir savanorių paskaitos apie sporto įtaką žmogaus sveikatai, vandenyje atliekamų pratimų poveikį organizmui.

Draugijos nariai noriai priėmė ir kitą projekte numatytą veiklą - šaškių ir šachmatų turnyrus. Juolab, kad atsirado galimybės juose dalyvauti nuotoliniu būdu. Tai ypač aktualu sunkią negalią turintiems, rateliais judantiems neįgaliesiems, mat šachmatų partiją su bičiuliui galima sužaisti net neišėjus iš namų, tik įsijungus kompiuterį. O namuose jo neturintieji gali naudotis draugijoje esančiu. Intelektinę sporto šaką pamėgo rateliais judantis Vytautas Kaklauskas, kurį socialinė darbuotoja nuolat atlydi į Neįgaliųjų draugiją. Čia vyriškis jau išbandė daugelį užsiėmimų: simegrafiją, siuvinėjimą, tapybą ant šilko, keramiką. O atokvėpio valandėlę mėgsta sužaisti šachmatais. Prie languotos kompiuterio šaškių lentos mielai prisėda ir rateliais judanti Asta Lisevič. Iš balanų dailius krepšelius pinančiai merginai tai ir kitokio pobūdžio veikla, ir smagi „proto mankšta".

Devynis mėnesius truksiančiame Socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekte anykštėnai nusimatė ir dar vieną veiklą -10 neįgaliųjų (dvi grupės po 5 žmones) sporto salėje mankštinsis su treniruokliais. Po šių pratimų numatytas plaukimas baseine. Tokių užsiėmimų trukmė - taip pat 2 mėnesiai.

Šio projekto veiklose dalyvaus 59 neįgalūs asmenys (33 iš jų - darbingo amžiaus, 1 vaikas ir 25 pensinio amžiaus). Anykščių rajono neįgaliųjų draugija įgyvendina iš viso 3 valstybės ir savivaldybės lėšomis remiamus projektus. Be jau minėtojo, dar vykdo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą (21,5 tūkst. eurų) ir iš savivaldybės biudžeto finansuojamą Socialinės integracijos projektą (6,6 tūkst. eurų).

Draugijos pirmininkė Aldona Šerėnienė neabejoja, kad Anykščių rajono neįgalieji tikrai turi iš ko pasirinkti įdomią, dar nebandytą veiklą, pasinaudoti kitomis organizacijos teikiamomis paslaugomis.

Aldona DELTUVAITĖ

www.biciulyste.lt"

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •