Anykščių rajono kultūros srities bendra apžvalga

Anykščių rajono kultūros apžvalga

 2018 metai

Kultūros politika

Kultūros politiką rajone formuoja Anykščių rajono savivaldybės taryba, mero institucija ir Anykščių rajono savivaldybės administracija. Pasiūlymus ir rekomendacijas kultūros klausimais teikia Anykščių rajono savivaldybės kultūros taryba. Rajono kultūros veiklas koordinuoja bei kultūros srities viešąjį administravimą vykdo Anykščių rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui). Kultūros politiką įgyvendina biudžetinės kultūros įstaigos: Anykščių kultūros centras ir 14 kaimo skyrių (plačiau www.anyksciukc.lt), A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus ir 3 jo skyriai (plačiau www.baranauskas.lt/, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka ir 24 kaimų filialai (plačiau www.anyksciuvb.lt),  Anykščių menų centras - 4 skyriai (plačiau www.amenucentras.lt) bei viešoji įstaiga Anykščių menų inkubatorius-menų studija (plačiau www.anyksciumenai.lt). Įstaigos bendradarbiauja su įvairių sričių nevyriausybinėmis organizacijomis, visuomeninėmis organizacijomis, tarybomis, kitomis institucijomis. Įgyvendinant rajono kultūros politiką, savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos kultūros srities programos, kurios apima profesionalios kūrybos sklaidą, mėgėjų kūrybinę veiklą, kilnojamų ir nekilnojamų kultūros vertybių ir etninės kultūros apsaugą, leidybines veiklas, muziejinių ekspozicijų bei kūrybinių industrijų plėtrą, kultūrinio švietimo edukacijas ir kt.

2015-2025 m. Anykščių rajono kultūros strategija „Anykščiai. Žmonės kuria“

2016 metais parengta ir visuomenei pristatyta Anykščių rajono kultūros strategija „Anykščiai. Žmonės kuria“. Anykščių kultūros strategijos 2015–2025 m. paskirtis – apibrėžti Anykščių krašto kultūros plėtros viziją, numatyti prioritetus, tikslus ir uždavinius, svarbius siekiant vizijos įgyvendinimo. Strategija siekiama darniai ir pažangiai plėtoti Anykščių krašto kultūrą, išskiriant kultūros indėlį ilgalaikei regiono raidai bei pabrėžiant Anykščių krašto savitumą regiono, Lietuvos ir Europos kontekste.

Anykščių kultūros vizija ir prioritetai

Mes regime Anykščius kaip sumanios kultūrinės įvairovės kraštą, kur:

Žmonės kūrėjai randa terpę saviraiškai

Žmonės puoselėja ir atskleidžia kraštovaizdžio grožį ir kuria unikalią atmosferą;

Žmonės gerbia vieni kitus, noriai bendradarbiauja ir skleidžia geranorišką žinią apie savo kraštą.

Sumani kultūrinė įvairovė – tai siekiama Anykščių kultūros plėtojimo nuostata, kad:

Kultūra yra kuriama bendromis piliečių, bendruomenių, organizacijų, valdžios pastangomis;

Kultūra yra kuriama skatinant kūrėjų ir jų organizacijų idėjas, iniciatyvas, projektus, priimant įvairias kultūros ir meno formas bei sudarant sąlygas jas įgyvendinti;

Kultūra yra kuriama protingai diegiant technologijų, kultūros produktų ir paslaugų bei procesų inovacijas, didinant kultūros prieinamumą ir patrauklumą įvairioms vartotojų grupėms;

Kultūra yra kuriama ugdant įvairių kultūros dalyvių pažinimo (kultūros konteksto suvokimo) ir kūrybines kompetencijas.

Anykščių kultūros prioritetai:

Investuojame į kultūros ir meno žmogiškuosius išteklius;

Sumaniai plėtojame kultūros institucijų tinklą, infrastruktūrą ir aplinką;

Turtiname kultūros produktų ir paslaugų pasiūlą per jų turinio ir formos įvairovę, kokybę, mastą, pasiekiamumą ir aktualumą vartotojui;

Efektyviai įgyvendiname vidinę ir išorinę kultūros komunikaciją.

Anykščių rajono kultūros strategija 2015-2025 m. „Anykščiai. Žmonės kuria“  Plačiau

2017 metais Anykščių rajono savivaldybės administracija išsikėlė siekį jungtis į UNESCO kūrybiškų miestų  (literatūros srities) tinklą.

Kultūros srities finansavimas

Anykščių rajono kultūros plėtra grindžiama Anykščių rajono savivaldybės strateginiame 2012–2019 m. plėtros plane ir Anykščių rajono savivaldybės strateginiame 20118–2020 m. veiklos plane numatytomis priemonėmis. Kultūra ir turizmas išskiriami atskiru prioritetu „Turizmas ir kultūros plėtotė“.

Anykščių rajono savivaldybės strateginiame 2017–2019 m. veiklos plane suformuluotas strateginis tikslas – išsaugoti krašto kultūros tradiciją bei paveldą vystant turizmo infrastruktūrą. Šis tikslas įgyvendinamas per Darnios kurortinės plėtros programą, kuria siekiama šių kultūros plėtros tikslų:

Rūpintis kultūros ir turizmo paslaugų kokybe bei įvairove;

Kurti ir plėsti pažintinio turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūrą.

Kultūros srities veiklos finansuojamos per šias Anykščių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano Darnios kurortinės plėtros programos priemones:

ktų parengimas ir įgyvendinimas“. 2017 metais skirta 35 tūkst. eurų.

„Tarptautinių ir kitų ES kultūros ir turiz„Specialiųjų kultūros projemo projektų parengimas ir įgyvendinimas“. 2017 m. skirta 10 tūkst. eurų

„Kūrybinių industrijų plėtra“. 2017 m. skirta 14 tūkst. eurų.

1.1.1.07 „Tradicinių festivalių įgyvendinimas“. 2017 metais 25 tūkst. eurų skirta tradiciniams festivaliams: Meno terapijos ir kūrybinių improvizacijų stovykla-festivalis „Troškimai", Tarptautinis sprinto plaukimo festivalis „Anykščiai 2016“, Nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras", Muzikos festivalis „Velnio akmuo“, Lietuvos profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi", Festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose", Europos dokumentikos festivalis EDOX.

1.1.1.09 „Muziejinių ekspozicijų plėtra“. 2017 metais skirta 5 tūkst. eurų.

1.1.2.07 „Leidybinių veiklų įgyvendinimas". 2017 metais skirta 8 tūkst. eurų.

1.1.4.02 „Kultūros projektų įgyvendinimas". 2017 metais skirta 40 tūkst. eurų.

1.1.4. 08 „Pasirengimas dainų ir šokių šventėms“. 2017 metais skirta 2 tūkst. eurų

1.2.1.02 „Etninės kultūros plėtra“. 2017 metais skirta 2,5 tūkst. eurų.

1.2.1.03 „Viešųjų paslaugų kūrybinių industrijų plėtotei organizavimas ir vykdymas“. 2017 metais skirta 62 tūkst. eurų.

2017 metais baigta beveik dešimtmetį trukusi Anykščių kultūros centro pastato renovacija.

Anykščių rajono savivaldybės lėšomis modernizuojami ir remontuojami Kultūros centro skyrių bei Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos filialų pastatai, gerinamos darbuotojų darbo sąlygos, atnaujinami knygų fondai. Modernizuojami A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus pastatai, atnaujinamos ekspozicijos.

Kultūros veiklos. Renginiai ir iniciatyvos

Susiklosčiusi kultūrinė tradicija ir gamtinė aplinka lemia, kad Anykščių rajone, šalia tradicinių renginių, tokių kaip tradicinės kultūros ir žirgų sporto šventė „Bėk bėk, žirgeli!“ Niūronyse, Anykščių miesto šventė, Rudens šventė Obuolinės kt., formuojasi kamerinių renginių ciklų bei festivalių tradicijos netradicinėse erdvėse, kultūros, gamtos, istorijos paveldo objektų prieigose. Taip į Anykščių kultūros panoramą įsilieja profesionaliosios muzikos festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“, didelio žiūrovų susidomėjimo ir simpatijų sulaukia nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras", tarptautinis alternatyvios muzikos festivalis „Devilstone", Europos dokumentinių filmų festivalis EDOX. Tautiškumo dvasią kasmet žadina Atminties valanda prie Puntuko akmens, skirta paminėti lakūnų Dariaus ir Girėno skrydį. Istorinę atmintį gaivina Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydis „Trakinių partizanai" (Trakinių km., Kurklių sen.).  Gilias tradicijas jau turi tarptautinis vargonų muzikos festivalis Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje, respublikinė kaimo kapelų šventė „Gaida“, regioninė romansų atlikėjų šventė „Aukštaitijos žiedynai“, Lietuvos profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi“.

Naujomis originaliomis veiklomis į Anykščių kultūros kontekstą jungiasi viešosios įstaigos Anykščių menų inkubatoriaus-menų studijos organizuojami įvairių temų kūrybinių industrijų festivaliai, dizaino savaitė, netradiciniai renginiai, parodos, kūrėjų mugės.

Kasmet Anykščių rajono kultūros renginių kalendorių papildo nauji projektai bei iniciatyvos. Plečiasi tarptautinio lietuviškų mėgėjų teatrų festivalio ARTimi dalyvių geografija, naujomis veiklomis stebina Turizmo nakties renginių programa, randasi naujos kultūrinio turizmo iniciatyvos.        2017 metais Anykščiuose įvyko 3 nauji šalies ir tarptautiniai renginiai: Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Dvi paukštės“, literatūros, muzikos ir teatro festivalis „Rašytojų balsai A. Vienuolio verandoje: klasika ir modernumas“, tarptautinis Anykščių pasakojimo festivalis SEKAS. 2017 metais aktyvios bendruomenės dėka atsivėrė nauja kultūrinė erdvė „Senamiesčio skveras“, kur vyksta įvairūs koncertais, akcijos, renginių ciklai ir kt.

Aktyvus kultūrinis gyvenimas vyksta ir rajono miesteliuose bei kaimuose. Troškūnuose rengiami įvairūs kultūros projektai, daugiausiai skirti jaunimui,  tarp kurių yra tradicinis tarptautinis vaikų ir jaunimo meno terapijos festivalis-kūrybinė stovykla „Troškimai" bei respublikinė jaunimo etninės kultūros ir keistojo folkloro stovykla-festivalis „Folk – virus“. Turistinio sezono pradžią kūrybingai ir išradingai švenčia Andrioniškis, Leliūnuose (Debeikių sen.) kasmet vyksta respublikinė Mažų miestelių solistų, vokalinių ir romansinių kolektyvų šventė-konkursas. Kiekvieną rudenį Malaišiuose (Svėdasų sen.), rašytojo J. Tumo-Vaižganto gimtinėje, vyksta tradicinis respublikinis renginys „Vaižgantinės“.

 Prasmingomis veiklomis į bendrą rajono kultūros kontekstą jungiasi ir etninę savastį propaguojantys renginiai. Pamažu atgimsta Pavasario bei Rudens lygiadienių, Rasų ir Žolinių švenčių tradicijos, velykinės bei kalėdinės (Saldaturgio) mugės, Blukio deginimo, kitų kalendorinių švenčių apeigos ir tradicijos. Niūronyse sėkmingai veikia Amatų centras. Šio centro iniciatyva vyksta tradicinių kinkinių žygiai su žemaitukų veislės žirgais. 2017-iesiems,  Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metams, buvo parengta ir įgyvendinta atskira etninės kultūros veiklų programa.

2018 metams parengtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginių ir veiklų planas Anykščių rajone.

Nemažai išvardintų ir planuojamų kultūros veiklų Anykščių rajone vykdo įvairios asociacijos, klubai, bendruomenės ar bendrijos, pavieniai iniciatyvūs asmenys. Aktyviausiai veiklą vykdo šios Anykščių rajone registruotos nevyriausybinės kultūros organizacijos: Pasaulio anykštėnų bendrija, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugija, Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys", Anykščių menininkų asociacija, Anykščių tautinių šokių ansamblio „Gojus" klubas, Viešoji įstaiga „Prasmingas garsas", Anykščių kultūros draugija „Meno atodangos", Anykščių literatų klubas „Marčiupys", Asociacija „Anykščių šventės", Anykščių  naujų vėjų bendruomenė, Sveikos gyvensenos klubas „Anykščių vaivorykštė“ ir kt.

Krašto kultūros gyvenime aktyviai dalyvauja ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo įstaigos, neformalaus švietimo įstaigos - Anykščių muzikos ir Anykščių rajono kūrybos ir dailės mokyklos, kitos įstaigos.

Kultūros premijos

Nuo 2001 m. rajone kasmet įteikiama Anykščių rajono savivaldybės Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija Anykščių krašto (rajono) asmeniui arba savo kilme anykštėnui už paskutinių 5 (penkerių) metų nuopelnus krašto (rajono) kultūrai. 2017 metų  T. Mikeliūnaitės premijos laureatu tapo krašto kūrėjas, įvairių kultūros projektų organizatorius Žilvinas Pranas Smaskas.

2010 metais įsteigta Anykščių rajono savivaldybės Antano Baranausko literatūrinė premija, kuri skiriama kasmet už 3 (trejų) pastarųjų  metų profesionalių kūrėjų grožinės literatūros kūrinius (knygas), skiepijančius meilę Lietuvos gamtai ir Antano Baranausko gimtinės aplinkai, skleidžiančius žmogaus ir gamtos dvasinį ryšį, arba už 3 (trejų) pastarųjų metų profesionalius literatūrologijos kūrinius, skirtus Antano Baranausko kūrybai. 2017 metais A. Baranausko premija buvo įteikta Ingai Liepaitei ir Antanui Verbickui už knygą „Antano Baranausko asmeninė biblioteka“.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •