Triukšmo valdymas

Gyvenantiems daugiabučiuose namuose ir planuojantiems buto remontą gyventojams apie planuojamą triukšmą iš anksto reikės informuoti Savivaldybę

Nuo 2016 metų lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo  pasikeitimai. Svarbu tai, kad, įsigaliojus šiam įstatymui, pasikeitė dienos, nakties ir vakaro triukšmo rodiklių apibrėžtys. Dienos metas dabar laikomas  nuo 7 val. iki 19 val., nakties metas - nuo 22 val. iki 7 val., o vakaro metas - nuo 19 val. iki 22 val. (iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos metas buvo nuo 6 val. iki 18 val., nakties metas - nuo 22 val. iki 6 val., o vakaro metas - nuo 18 val. iki 22 val.).

Įgyvendindama Triukšmo valdymo įstatymo pasikeitimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120 patvirtino  Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašą (toliau - Aprašas), kuris įsigaliojo nuo 2017 metų sausio 1  d.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. kovo 31 d. išleido įsakymą Nr.1-AĮ-291 „Dėl triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių patvirtinimo", taip pat paskyrė Vaivą Daugelavičienę, Savivaldybės gydytoją, Statybos darbų triukšmo kontroliere.

Norėtume atkreipti gyventojų  dėmesį į kai kurias aktualias  šių teisės aktų nuostatas.

Nuo šių metų sausio 1 d. triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu pateikti Savivaldybės administracijai Pranešimą, kuriame turi būti nurodoma: informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą; planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą; triukšmo mažinimo priemonės; galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai. Nepateikus nurodyto pranešimo, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.

Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, turi užpildyti Pranešimo formą:

1. Atvykus į Savivaldybės administracijos priimamąjį pas Bendrojo ir ūkio skyriaus „Vieno langelio" specialistę Moniką Zaturskytę, telefonas (8 381) 50648; mob 8 614 96 492.

2. Vartotojas internetu gali parsisiųsti elektronines formas, jas užpildęs turi pateikti  paštu arba asmeniškai. Turintys elektroninį parašą gali pateikti elektroniniu paštu: monika.zaturskyte@anyksciai.lt.

3. Atsiuntus paštu - J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai

Statybos darbų triukšmo kontrolierius, gavęs Pranešimą apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse ir su tuo susijusių triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį, jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu tvirtina planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų sąrašą bei Aprašo nustatyta tvarka atlieka patikrinimus.

Daugeliu atveju pateikti iš anksto informaciją apie planuojamą statybos darbų triukšmo lygį aplinkoje, o tuo labiau pastatuose,  gali būti sudėtinga, todėl siūloma teikti informaciją apie statybos darbuose planuojamų naudoti triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą.  Triukšmo lygis nurodytas daugelio statybos ar remonto darbų įrangos lipdukuose arba techninėje dokumentacijoje. Vertinant triukšmą gali būti remiamasi ir kitais įrodymais (liudytojų, nukentėjusiųjų parodymai, garso, vaizdo įrašai ir panašiai).

Anykščių rajono savivaldybėje atlikti triukšmingus statybos darbus (remonto, rekonstrukcijos, statymo, montavimo ir kitokią veiklą, išskyrus avarijų ir stichinių nelaimių likvidavimo darbus) gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose leidžiama:

1. darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 21.00 val.;

2. šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 20.00 val..

Draudžiama - sekmadieniais ir švenčių dienomis.

Nauja tvarka siekiama sutramdyti vakarais daromus remontus, kai triukšmas trukdo kaimynams ilsėtis. Atkreiptinas dėmesys, kad   Administracinių teisės nusižengimų kodekso 48 straipsnis už  triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymą ar pažeidimą užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų, o šis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

Susiję teisės aktai: 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 1120 „Dėl   Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

2. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymas Nr.1-AĮ-291 „Dėl triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių patvirtinimo".

3. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. TS-372 „Dėl Triukšmo prevencijos Anykščių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo".

4. Pranešimo forma.


Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai sąrašas 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •