Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2016 m. sausio 28 d. Nr.1- TS-2
Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 2 punktu, 7 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 m. programos patvirtinimo", ir atsižvelgdama į Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo", Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos
programą (pridedama).
2. Patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).


Meras Kęstutis Tubis

Anykščių rajono savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programa  

Anykščių rajono savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas  

Anykščių rajono savivaldybės 2013 - 2015 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2013-2015 M. PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 2015 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •